Lista aktualności Lista aktualności

Las zgodnie z prawem...

Lasy należące do Skarbu Państwa to nasze wspólne dobro, o które każdy z nas powinien się troszczyć i być odpowiedzialny.

Tymczasem,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe corocznie odnotowuje wielomilionowe straty wynikające z dopuszczania się przez ludzi czynów zabronionych w środowisku leśnym, które w zależności od stopnia ich społecznej szko­dliwości są przestępstwami lub wykroczeniami. Do najczęściej odnotowywanych  procederów możemy zaliczyć:

1. bezprawne korzystanie z lasu, a w tym czyny zabronione tj.  wywóz do lasu śmieci, nieczystości czy gruzu, nielegalny wjazd do lasu, zbiór runa leśnego w miejscach niedozwolonych lub sposobem niedozwolonym, nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, uszkodzenie drzew, czy też nieprzestrzeganie przepisów o prawidłowym zachowaniu się w lesie,

2. kłusownictwo,

3. kradzież albo zniszczenie mienia nadleśnictwa tj. m.in. kradzieże sadzonek, siatki grodzeniowej, niszczenie lub uszkodzenie obiektów i urządzeń turystycznych oraz tablic informacyjnych,

4. kradzież drewna tj. bezprawny wyrąb, zniszczenie, kradzież drewna wyrobionego, kradzieże drewna z pnia z Lasu Państwowego.

Ochrona lasu przed w/w szkodnictwem leśnym to całokształt rozwiązań prawnych i organizacyjnych podejmowanych przez Nadleśnictwo Dojlidy we współdziałaniu z innymi organami w celu stworzenia skutecznego systemu zabezpieczenia zasobów leśnych i środowiska przyrodniczego. W tym, też celu podejmuje się działania z zakresu edukacji, profilaktyki, prewencji i bezpośredniego zwalczania szkodnictwa leśnego.

To właśnie prewencja i przeciwdziałanie szkodnictwu  było głównym założeniem akcji „Transport 1”, która odbyła się na terenie całego Nadleśnictwa Dojlidy w dniach od 11 do 13 lipca 2018 r.
W akcji tej uczestniczyła Straż i Służba Leśna Nadleśnictwa Dojlidy oraz  funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, jak również funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach.

Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym to całokształt rozwiązań prawnych i organizacyjnych podejmowanych przez Nadleśnictwo Dojlidy we współdziałaniu z innymi organami w celu stworzenia skutecznego systemu zabezpieczenia zasobów leśnych i środowiska przyrodniczego. W tym, też celu podejmuje się działania z zakresu edukacji, profilaktyki, prewencji i bezpośredniego zwalczania szkodnictwa leśnego.

Efektem przeprowadzonej akcji była kontrola 11 transportów drewna, wystawienie 4 mandatów karnych kredytowanych z art. 161 KW za nielegalny wjazd do lasu pojazdami silnikowymi oraz pouczono z art. 161 KW 17 kierujących pojazdami silnikowymi za nielegalny wjazd do lasu.

Wybierając się do lasu, warto zapoznać się z tym co jest w lesie dozwolone a co zabronione, gdyż za bezprawne korzystanie z lasu, pozyskiwanie produktów leśnych czy naruszanie przepisów dotyczących PGL LP może spotkać nas kara. Wg kodeksu wykroczeń kto:

  • w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drewno wyrąbane lub powalone podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 120)
  • wznieca ogień na terenie lasu lub pali tytoń poza miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi czy wypala trawę podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany (art. 82.§3, art. 82.§4)
  • bezprawnie wjeżdża do lasu pojazdem silnikowym lub pozostawia go w miejscu do tego nieprzeznaczonym podlega karze grzywny (art. 161)
  • pozostawia w lesie śmieci, gruz lub inne nieczystości podlega karze grzywny lub karze nagany (art. 162§1)
  • puszcza psa luzem podlega karze grzywny lub karze nagany (art. 166).

Działania Straży Leśnej Nadleśnictwa Dojlidy  oprócz wymiernych korzyści w postaci ujęcia sprawców wykroczeń prowadzą także do zahamowanie eskalacji szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa.

Jeśli jesteś świadkiem niewłaściwego zachowania na obszarach leśnych, poinformuj o tym fakcie pracowników Straży Leśnej Nadleśnictwa Dojlidy pod numerem telefonu alarmowo – dyspozycyjnym 570 948 147.