Wydawca treści Wydawca treści

Posiedzenie Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Dojlidy

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną. Obecnie Nadleśnictwo Dojlidy przygotowuje dane szczegółowe do opracowywania PUL na lata 2017-2026.

Dnia 23.09.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu. Zadaniem Komisji było wypracowanie założeń do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu, programu ochrony przyrody oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko. Obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej mgr inż. Marek Masłowski. Na spotkanie przybyli zaproszeni przedstawiciele: RDLP w Białymstoku, samorządów terytorialnych i oświaty, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Narwiańskiego Parku Narodowego, Straży Pożarnej, jednostki wojskowej, stowarzyszeń leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy.


urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja urządzania lasu